Non-discrimination Policy – Norwegian (Norsk)

MERK:  Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg.  Ring [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).

 

Discrimination is Against the Law

ABC Hospice overholder gjeldende føderale lover om borgerrettigheter og diskriminerer ikke på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn.  ABC Hospice ekskluderer ingen personer eller behandler dem annerledes på grunn av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn.

ABC Hospice:

  • Gir gratis hjelp og tjenester til personer med funksjonshemning slik at de kan effektivt kommunisere med oss, slik som:
    • Kvalifiserte tegnspråktolker
    • Skriftlig informasjon i andre formater (stor skrift, lyd, tilgjengelige elektroniske formater, andre formater)
  • Gir gratis språktjenester til personer med et annet primærspråk enn engelsk, slik som:
    • Kvalifiserte tolker
    • Informasjon skrevet på andre språk

Hvis du trenger disse tjenestene, kontakt [Compliance Officer's Title and Name]

Hvis du mener at ABC Hospice ikke har gitt deg disse tjenestene eller på annen måte diskriminert deg på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn, kan du sende inn en klage til: [Compliance Officer's Title and Name], 123 Main Street, Sebastopol, CA, 95472, [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. Du kan sende inn en klage ved personlig oppmøte eller gjennom post, faks eller e-post. Hvis du trenger hjelp til å sende inn en klage, er [Compliance Officer's Title and Name] tilgjengelig for å bistå deg.

Du kan også registrere en borgerrettighetsklage hos U.S. Department of Health and Human Services (Det amerikanske helse- og sosialdepartementet), Office for Civil Rights (Borgerrettighetskontoret), elektronisk via Office for Civil Rights Complaint Portal, som du finner på https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, eller via post eller telefon til:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201, USA

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klageskjema er tilgjengelige på http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.